Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

1880 0968 500
rybasferyczna
0454 08b2
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur vialittlemouse littlemouse
rybasferyczna
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viaMerlinka Merlinka
rybasferyczna
7967 f578
Reposted fromdiicap diicap viasambaanka sambaanka
rybasferyczna
4836 e227
Reposted fromlove-winter love-winter viamoomins moomins
rybasferyczna
3787 d83d
Reposted fromrol rol viamoomins moomins
rybasferyczna
6830 603b 500
Reposted fromfelicka felicka viamoomins moomins
rybasferyczna
8991 2a9a
Reposted fromfelicka felicka viamoomins moomins
rybasferyczna
5151 0082
Dzień dobry Wiosno!
Reposted fromfelicka felicka viamoomins moomins
rybasferyczna
1756 fee2
Reposted fromfelicka felicka viamoomins moomins
5664 6564 500

March 27 2017

rybasferyczna
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viaSursumCorda SursumCorda
rybasferyczna
6321 ff37 500
Reposted fromSursumCorda SursumCorda
rybasferyczna
Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi. Wierzę, że jutro jest nowy dzień i wierzę w cuda.
— Audrey Hepburn
Reposted frommadlenaa madlenaa viaSursumCorda SursumCorda
rybasferyczna
2560 bd7b 500
rybasferyczna
Zawsze się bałam. Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać się kimś innym.
— Majgull Axelsson – Ta, którą nigdy nie byłam
Reposted frombezsenna bezsenna viaSursumCorda SursumCorda
rybasferyczna
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viabreatheslow123 breatheslow123
rybasferyczna
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viabreatheslow123 breatheslow123
rybasferyczna
7948 8c9f
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl