Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2020

rybasferyczna
rybasferyczna
czemu nie mogłem poświęcić dość uwagi (…), Boże święty, Boże miłosierny, dlaczego nie można niczemu poświęcić uwagi, świat jest sto milionów razy za obfity i co ja pocznę z moją nieuwagą
— Kosmos, Witold Gombrowicz
Reposted fromink ink viaataga ataga
rybasferyczna
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaataga ataga
rybasferyczna
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viakudi kudi
rybasferyczna
Noce. One są dobre do wszystkiego. Do rozmów, do odpoczynku, do wspominania, do seksu, do układania życia, do wszystkiego. Nocami jest łatwiej znaleźć siebie. Odnaleźć duszę, która gdzieś głęboko w ciele ukrywa się przed tym toksycznym światem.
— ..
rybasferyczna
4331 bb95 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakudi kudi
rybasferyczna
Reposted frombluuu bluuu viakudi kudi
rybasferyczna
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viablackmoth7 blackmoth7
8964 1da5 500

spiritdrex:

I’ve been feeling sick of being in the city and far from any real nature for a while now so I made an ‘ideal’ kind of place I wish I could live in instead to help cope haha.

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viajustonebullet justonebullet
rybasferyczna
rybasferyczna
rybasferyczna
rybasferyczna
flasknarsfostervatten merelygifted

Damn right, motherfuckers.

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted via12czerwca 12czerwca
rybasferyczna
rybasferyczna
1491 f9cb 500
rybasferyczna
Reposted fromshakeme shakeme via12czerwca 12czerwca

February 13 2020

rybasferyczna
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viawalkthemoon walkthemoon
rybasferyczna
4237 c9b6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawalkthemoon walkthemoon
rybasferyczna
5564 2d0d 500

Serotonina - Michel Houellebecq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl