Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

rybasferyczna
5640 455c 500
Reposted fromhrafn hrafn viapredictableannie predictableannie
rybasferyczna
1815 5a9d 500
Reposted fromdygoty dygoty viajustonebullet justonebullet
rybasferyczna
rybasferyczna
Można całe życie wspinać się po szczeblach drabiny i nagle pod koniec odkryć, że stała ona oparta nie o tę ścianę.
— Krzysztof Kaluta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabreatheslow123 breatheslow123
rybasferyczna
rybasferyczna
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— Władysław Broniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
rybasferyczna

"No i wtedy wyczułem, że jest dobra i łagodna. Osoby dobre i łagodne nie opierają się długo i choć same do wywnętrzania się nie są bynajmniej skore, jednakże od rozmowy wykręcić się żadnym sposobem nie potrafią i odpowiadają skąpo, ale odpowiadają, a im dalej, tym obficiej, trzeba  tylko samemu nie ustawać, skoro nam zależy."

Fiodor Dostojewski - "Łagodna. Opowiadanie fantastyczne"

Reposted fromvaporous vaporous viakudi kudi
rybasferyczna
Nie ma znaczenia czy masz styl, reputację, czy pieniądze. Jeśli nie masz dobrego serca, nie jesteś niczego wart.
— Louis de Funès
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakudi kudi
rybasferyczna
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajustonebullet justonebullet
rybasferyczna
Reposted fromshakeme shakeme viajustonebullet justonebullet
rybasferyczna
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viajustonebullet justonebullet

January 18 2020

rybasferyczna
rybasferyczna
Reposted fromgruetze gruetze viapredictableannie predictableannie
rybasferyczna
Od miłości do własnego komfortu
Od strachu przed nieposiadaniem niczego
Od życia według namiętności tego świata
Wybaw mnie, Panie

Od potrzeby bycia zrozumianą
Od potrzeby bycia akceptowaną
Od strachu przed samotnością
Wybaw mnie, Panie

Od strachu przed służbą drugiemu
Od strachu przed śmiercią i próbą
Od strachu przed pokorą
Wybaw mnie, Panie

Niczego mi nie brak, Niczego mi nie brak
Gdy kosztuję Twej dobroci, Panie.
Reposted byjustonebullet justonebullet
rybasferyczna
I am not the only traveler
Who has not repaid his debt
I've been searching for a trail to follow again
Take me back to the night we met
— lh

January 17 2020

rybasferyczna
Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.
— Lb 6, 24-26
rybasferyczna
Panie, daj mi pokój serca. Oddal ode mnie gniew, nienawiść, pragnienie zemsty. Modlę się za tych, którzy mnie zranili słowem, czynem, obojętnością, niezrozumieniem. Proszę też za tymi, którym ja zadałem ból. Pomóż mi wejść jak najszybciej na drogę pojednania bez dramatyzowania sytuacji i formułowania oskarżeń. Daj mi siłę, bym umiał przebaczać. Jezu, który powiedziałeś „błogosławieni cisi”, uciszaj moje wewnętrzne burze i pomóż mi lepiej rozumieć siebie. Powiedziałeś „błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”, uczyń ze mnie człowieka wnoszącego pokój, a nie zamęt. Niech „nad moim gniewem nie zachodzi słońce” nie chcę „dawać miejsca diabłu” 
Reposted bybreatheslow123justonebulletoutofmyhead

January 14 2020

rybasferyczna
rybasferyczna
8098 691a 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viathebelljar thebelljar
rybasferyczna
3893 8ceb 500
Reposted fromxawery xawery via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl